Công bố Ấn bản chỉ số thông thạo Anh ngữ toàn cầu năm 2023

Tiếng Anh đang chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong thế giới hiện đại vì sự thông dụng của nó. Việc thông thạo Tiếng Anh càng trở nên hữu ích hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày một rõ nét và mạnh mẽ.